Εξαγωγείς: Ειδικές 
ενισχύσεις για εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις...
Από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Σαφή κίνητρα υπέρ της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ειδικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, θα προβλέπει, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Διαβούλευσης, η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη, χαιρέτησε την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτάσεων του Συνδέσμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:
«Χαιρετίζουμε την τοποθέτηση της εξωστρέφειας μεταξύ των βασικών πυλώνων στην οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, σύμφωνα με πάγιο αίτημα του ΠΣΕ. Ευελπιστούμε πλέον σε ουσιαστική χορήγηση ενισχύσεων προς την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου».
Στο πλαίσιο του «Συμβολαίου Στήριξης υπέρ των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων», που συνυπέγραψε με το ΥΠΟΙΑΝ, αλλά και ως επίσημος συνομιλητής της κυβέρνησης σε θέματα Αναπτυξιακών Δράσεων, ο ΠΣΕ, η κεντρική εξαγωγική οργάνωση της χώρας, κατέθεσε μία σειρά από κωδικοποιημένες και συστηματικοποιημένες προτάσεις:
Α) Ειδικά κριτήρια που να λαμβάνουν την οικονομική κατάσταση στη χώρα, ώστε να μην αποκλείονται ως μη επιλέξιμες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, που συγκυριακά επλήγησαν από τη μείωση της κατανάλωσης και την ύφεση της οικονομίας
Β) Πρόσθετες ελαφρύνσεις και απαλλαγές φόρων και εισφορών για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προσπάθειες διατήρησης θέσεων απασχόλησης και δημιουργίας νέων
Γ) Πρόσθετες ενισχύσεις για μετεγκαταστάσεις σε ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ζώνες αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και για τη δικτύωση επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που να αφορούν τη δημιουργία δικτύων, συστάδων, clusters επιχειρήσεων, με τη μορφή εμπορικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών, που στόχο θα έχουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος και την εξοικονόμηση πόρων, με παράλληλη προώθηση θεμελιωδών αλλαγών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα υφιστάμενων επιχειρήσεων, ειδικά Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών.
Για την τόνωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ο ΠΣΕ πρότεινε να προβλεφθούν εξ αρχής ως επιλέξιμες και για σημαντικό μέρος του συνολικού προϋπολογισμού, δαπάνες όπως:
α) Προώθησης-Προβολής (δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και έρευνες αγοράς, δαπάνες συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, δαπάνες διαφήμισης σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, καθώς και σε εκδηλώσεις-δράσεις που σχετίζονται με διεθνοποιημένους τομείς της ελληνικής οικονομίας -τουρισμός, μεταφορές, ναυτιλία, πολιτισμός).
β) Ενίσχυσης και υποστήριξης εξωστρεφούς προσανατολισμού (δαπάνες ασφάλισης-αντασφάλισης έναντι οικονομικών ζημιών, δαπάνες πρακτόρευσης και αντιπροσώπευσης, με ειδική μέριμνα συνεργασιών στο εξωτερικό και με ομογενειακές επιχειρήσεις κτλ.)
Ο ΠΣΕ, τάχθηκε υπέρ της επιλεξιμότητας επενδύσεων στον κλάδο των μεταφορών, αλλά και για εγκαταστάσεις logistics και διασύνδεσης με δίκτυα διανομής και μεταφορών. Τέλος, για τον τουρισμό σημειώθηκε ότι θα πρέπει να οριστεί προτεραιότητα υπέρ των εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, με παράλληλη δέσμευση των υποψήφιων επενδυτών για την αξιοποίηση εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προώθηση-προβολή ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, πέραν των γνωστών ως σήμερα μορφών ενισχύσεων (ενισχύσεις, επιδότηση leasing, δάνεια, φορολογικές απαλλαγές και εισφοροελαφρύνσεις), πρότεινε και την καθιέρωση επιλεξιμότητας χρηματοδότησης επενδύσεων από κοινοπρακτικά σχήματα, venture capitals, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα επιχειρηματικά κεφάλαια.
Τέλος, για τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό των προς υποβολή επενδυτικών σχεδίων, ο ΠΣΕ:
« Επέμεινε στην υιοθέτηση ουσιαστικά ανοιχτής περιόδου υποβολής προτάσεων, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή εναλλακτικά στον ορισμό 6 διμηνιαίων περιόδων υποβολής κατ΄έτος.
« Πρότεινε τη διάκριση των επενδυτικών σχεδίων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας: μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός, συνεργατικά σχήματα-clusters
Σε επιστολή της, η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη, επεσήμανε προς την αρμόδια υπουργό, κυρία Λούκα Κατσέλη και την ανάγκη ενεργοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων, το συντομότερο δυνατόν και εντός του 2010, «για την ουσιαστική στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας ως παράγοντα ανάκαμψης της και απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι οι προτάσεις του Συνδέσμου συνολικά θα οδηγήσουν σε μία ακόμη πιο σφαιρική προσέγγιση των προβλημάτων και προκλήσεων στις οποίες έρχεται να απαντήσει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος».source:kathimerini.gr
top